طتهرانگردی_ایرانگردی @teh_tour

Feb 2020

#در_شب_سرد_زمستانی ،کوره ی #خورشید هم،چون #کوره ی گرم چراغ من نمی سوزد... #شب_های_تهران #trip #trip_to_iran #trip_to_tehran #schnee #schneemann #snow #snowman

0 Comments

18 Likes