#a_r_f_photography photos & videos

Jul 2020

خندیدن، خطر دیوانه قلمداد شدن را دارد. گریستن، خطر احساساتی قلمداد شدن را دارد،  ابراز احساسات، خطر برملا شدن شخصیت را دارد،  عشق ورزیدن، خطر این را دارد که متقابلا به ما عشق نورزند! زیستن، خطر مردن را دارد؛ تلاش کردن، خطر شکست را دارد؛ ولی با خطر نکردن، برده‌ای خواهید بود که گرفتار زنجیر قاطعیت شده است و آزادی را به اسارت داده است؛ تنها یک نفر آزاد است، آن که خطر کند... PHOTO BY : Amirreza Fallah © A.R.F PHOTOGRAPY #a_r_f_photography #ir_ig #ir_aks #ir_photographers #teh_photographers #ir_bnw #iranphotographers #pasandha #ig_iran #golden_ig #goldenshot #lenspersia #bartarinha #ir_photographer #fotobestt #iranissafe #ir_photographers_club #high_photo_collection #portraitexperience #portraite #honarax_ir #honar_doostan #_ax_honari_ #Highscence #anjoman_aj #انجمن_عکاسان_جوان

13021
May 2020

اما من که این‌قدر با احتیاط زندگی کرده‌ام، من از زندگی چه می‌دانستم؟ من که در زندگی نه برده‌ام نه باخته‌، بلکه زندگی را از سر گذرانده‌ام؟ من که بلندپروازی زیاد نداشته‌ام و پیش از آنکه آرزویی تحقق یابد فوری عقب نشسته‌ام؟ من که از رنج کشیدن فرار کرده‌ام و اسمش را قابلیت بقا گذاشته‌ام؟ من که صورت حساب‌هایم را به‌موقع پرداخته‌ام و با همه کس تا حد امکان دوست و موافق مانده‌ام؟ آدمی که خیلی زود جذبه و یاس برایش کلماتی شد که روزگاری در رمان‌ها خوانده بود؟ PHOTO BY : Amirreza Fallah © A.R.F PHOTOGRAPY #a_r_f_photography #ir_ig #ir_aks #ir_photographers #teh_photographers #ir_bnw #iranphotographers #pasandha #ig_iran #golden_ig #goldenshot #lenspersia #bartarinha #ir_photographer #fotobestt #iranissafe #ir_photographers_club #high_photo_collection #portraitexperience #portraite #honarax_ir #honar_doostan #_ax_honari_ #Highscence #anjoman_aj #انجمن_عکاسان_جوان

10910
Mar 2020

💭 و امان از تنهایی. تنهایی که جانت را به لب میرساند. تنهایی که دلت به تو امر میکند که به سمتش برو تا تنها نمانی! به سمت آدمی که هیچ از تنهایی نمیداند. تنهایی ترسناک است! گمان کن دلت بگیرد اما کسی نباشد که برایش سفره دلت را باز کنی. میدانی از سر تنهایی پناه بردن به آدم ها اشتباهی بزرگ است. آنقدر بزرگ که بعد ها متوجه اشتباهت میشوی. تو در آن لحظه تنهایی به سراغ آدمی میروی که هیچگاه تنها نیست. میدانی تنها بودن گاهی بسیار خوب است. تا میتوانی از تنهاییت لذت ببر تا بعد ها گوشه و کنایه دیگران آزارت ندهد. PHOTO BY : Amirreza Fallah © A.R.F PHOTOGRAPY #a_r_f_photography #ir_ig #ir_aks #ir_photographers #teh_photographers #ir_bnw #iranphotographers #pasandha #ig_iran #golden_ig #goldenshot #lenspersia #bartarinha #ir_photographer #fotobestt #iranissafe #ir_photographers_club #stay_at_home home #high_photo_collection #portraitexperience #portraite #honarax_ir #honar_doostan #_ax_honari_ #Highscence #anjoman_aj #انجمن_عکاسان_جوان

10314

Top photos & videos on #a_r_f_photography